Tekniken på Internet

Staffan Malmgren

Experimentell immaterialrätt, 2008-09-15

staffan.malmgren@juridicum.su.se
http://www.juridicum.su.se/iri/stma/expip08/

Hotlinking

Hotlinking (eller inline linking, djuplänkning) är termen för när en websideförfattare skriver en webbsida med referenser till objekt (vanligtvis bilder) på ett sådant sätt att objekten visas direkt på sidan för en besökare, och för denne besökare framstår som en del av webbplatsen. I MP3-målet framkom att sådan länkning är att betrakta som tillgängliggörande för allmänheten.

Det finns ett antal problem med det resonemanget:

(Djuplänkning har minst två andra betydelser - dels att länka direkt till en sida djupt inuti en webbplats, exv till en viss artikel, dels att i ett frameset länka till en viss given sida, så att denna sida, med text bilder och allt, framstår som en del av den första webbplatsens innehåll).

Webbens tekniska beståndsdelar

Dagens upplägg

 1. Exemplarframställning (nedladdning, sökmotorer)
 2. Tillgängliggörande (fildelning)
 3. Tekniska skyddsåtgärder (kopieringskydd)
 4. Närstående rättigheter (databaser)
 5. Verks- och skaparebegreppen (gränsdragning mellan verk och verktyg, flera kreatörer)

1: Exemplarframställning

2 § 2 st: Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.

Sökmotorer

Tillåten exemplarframställning?

robots.txt-standarden: implicit tillstånd?

Privat bruk

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.

(4 st): Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. Lag (2005:359).

54 § 4 st: Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder 12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Lag (2005:359).

Oaktsamhet

Tillfälliga exemplar

11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse.

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra

 1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller
 2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.

Olaglig användning, tillfälliga exemplar

Tillfällig framställning: ramminnen, ljussignaler in transit. Är radioutsändning numera exemplarframställning?

Konsumtionsprincipen

19 § När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får exemplaret spridas vidare.

Vad får konsumtionsprincipen för roll när exemplar inte längre finns?

Vad får bibliotek och arkiv för uppgifter när de inte längre kan låna ut/visa exemplar?

Hur bevaras kulturarvet när det inte längre finns begagnade skivaffärer och antikvariat?

2: Tillgängliggörande

2 § 3 st: Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:

 1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
 2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.
 3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället ett offentligt framförande.
 4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.
 1. Hotlinking-exemplet: Tillgängliggörande eller vanligt hänvisande?
 2. Vem är den tillgängliggörande parten?
 3. Var går gränsen för "allmänheten"?
 4. "Making available": Vad händer om jag erbjuder ett verk för nedladdning men ingen laddar ner det?

Vem tillgängliggör?

Under det senaste året har journalisten Fredrik Strage presenterat de hundra största ögonblicken i rockhistorien, i bloggform, på DN:s webbplats. Serien har i allmänhet hyllats som en innovativ och nyskapande form av journalistik. Varje enskilt ögonblick har presenterats med ett inbäddat videoklipp från Youtube. Man kan lugnt anta att upphovsrättsinnehavarna i de allra flesta fallen inte gett uttryckligt tillstånd till vare sig tillgängliggörandet på youtube eller det sekundära tillgängliggörandet via DN:s hemsida.

Teknisk förklaring: En person har videoklippet på sin hårddisk (kanske har han spelat in det från TV, eller fått tag i det på något annat sätt -- kanske har han spelat in det själv). Personen laddar upp klippet till Youtube. Därifrån är det tillgängligt för alla youtube-besökare. En tredje part kan sedan bädda in klippet på sin webbsida - för användaren och tekniskt ekvivalent med att hotlinka in en bild.

Har ett upphovsrättsintrång begåtts? Och vem har i så fall begått det? KeinBestandteilSein (uppladdaren), Youtube, DN eller Fredrik Strage?

Vem är allmänheten?

På många fildelningssiter måste man logga in. Det är inte alltid vem som helst som kan skapa ett konto. Var går gränsen för "allmänheten"? Vad kan vi dra för slutsatser av Demonstrationsmusikfallet och Industrimusikfallet?

Del av ett verk?

Bittorrent fungerar genom att varje deltagande skickar en liten del av filen till andra deltagare. Under en nedladdning kan man de facto överfört hela verket flera gånger om, eller kanske bara en liten bit av det. Är det förbjudet att tillgängliggöra en del av ett verk (notera att "helt eller delvis" gäller framställande av exemplar)? Och om det beror på storleken på biten, hur stor måste den vara?

Paternitetsrätt och god sed

3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007).

Vad är "god sed" på Internet?

God sed?

Acceptera aldrig en journalistik som väljer att se teknik som något krångligt och moral som något enkelt. Verkligheten är nämligen precis tvärtom.
Här har jag citerat ett litterärt verk utan att ange upphovsmannen med namn. Däremot har jag länkat citatet till ursprungssidan. Är detta i överensstämmelse med god sed?

Bearbetningar

4 § Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten till originalverket.

Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till originalverket.

Fanfic

Harry Potter-lexikonet är en webbplats där ett gäng entusiaster samlat information om HP-universat; tidslinjer, varelser, trollformler etc. Är detta ett bearbetat verk eller ett nytt och självständigt verk?

Påverkas den bedömningen av mediet? HP-lexikonet levde i symbios med HKR så länge det bara fanns på internet, men stämdes (och fälldes i förstainstans) när det skulle ges ut i bokform.

Remix

Alla nya verk i en kultur bygger på tidigare verk i någon mån. I en kultur där musik och film tagit över från litteratur som den främsta kulturbäraren blir det naturligt att direkt återanvända äldre verk genom sampling och remixer. I vissa fall har detta ansetts tillåtet utan uttryckligt lagstöd (satir, Alfonsfallet). Inför FRA-omröstningen gjorde några debattörer denna film, baserad på Döda poeters sällskap. Är detta satir?

3: Tekniska åtgärder

52 d §Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande.

Första stycket gäller inte när någon som lovligen har tillgång till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgår en teknisk åtgärd för att kunna se eller lyssna på verket. Lag (2005:359).

Tekniska åtgärder: Kopieringsskydd, DRM

Hur ineffektiva får spärrarna vara? I finska DeCSS-fallet anmälde några aktivister sig själva för att ha brutit mot kopieringsskyddet på DVD:er. De frikändes i TR då CSS ansågs vara ineffektivt, men fälldes i HovR.

Vad betyder det andra stycket egentligen? Att kunna se/lyssna förutsätter ju (temporärt) exemplarframställande.

Får jag kringgå spärrar för yttranden av myndigheter? 26 a §-verk?

Digital rights/restrictions management

Kontrollerad åtkomst

Kringgående

Alla kopieringsskydd (till skillnad från åtkomstskydd) går att komma runt, så länge man är i hemmets lugna vrå; om man kan se och höra verket kan man också kopiera verket. För att komma runt det här är det vanligt att skivbolag nu bara bjuder in till provlyssning av nya verk, eftersom utskickade recentionsexemplar ofelbart sprids.

Tillhandahållande

52 e § Det är förbjudet att tillverka, importera, överföra, sprida genom att exempelvis sälja eller hyra ut, eller i förvärvssyfte inneha anordningar, produkter eller komponenter eller att tillhandahålla tjänster som

 1. marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå en teknisk åtgärd,
 2. utöver att kringgå en teknisk åtgärd endast har ett begränsat intresse från förvärvssynpunkt eller ett begränsat förvärvsmässigt användningsområde, eller
 3. huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående av en teknisk åtgärd. Lag (2005:359).

Advanced Ebook Processor

Relation till YGL?

Undantag: Rätt att i vissa fall använda kopieringsskyddade verk

52 f § Den som på grund av bestämmelserna i 16, 17, 26, 26 a eller 26 e § får utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk har rätt att använda ett exemplar av ett verk som denne lovligen har tillgång till på sätt som anges i aktuell bestämmelse även om exemplaret skyddas av en teknisk åtgärd.

Om en teknisk åtgärd hindrar sådan användning, får en domstol på yrkande av en berättigad användare förelägga upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare vid vite att möjliggöra för användaren att utnyttja verket på sätt som anges i aktuell bestämmelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om verk som har gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång till verket genom överföring från en plats och vid en tidpunkt som de själva har valt. Lag (2005:359).

Även om man har rätt att använda ett verk tack vare inskränkningarna i 2 kap betyder det inte att man får kringgå kopieringsskyddet. Man kan begära att rättsinnehavaren ger en tillgång till verket i icke-kopieringsskyddad form istället. Vad gäller det sista stycket verkar det som att man inte kan begära det ens, när det är fråga om nedladdningar. Är det förenligt med PSI-direktivet?

Kopieringsskyddade offentliga handlingar

4: Närstående rättigheter

49 § Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rättten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi.

Biotider.se-fallet. Vad gäller för gamla SAOL? Vad gäller för en databas på webben från 1993? Om den uppdaterats sedan dess?

Fotografiskyddet är inte till för att skydda den konstnärliga handlingen, utan själva arbetsinvesteringen. Ett närliggande exempel är skanning av gamla böcker. Är det inscannade digitala materialet skyddat av 49 a §?

5: Verks- och skaparebegreppen

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är

 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
 2. datorprogram,
 3. musikaliskt eller sceniskt verk,
 4. filmverk,
 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
 7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Achamo

Bilden på Achamo är skapad av Miyaoka Hitchcock (eller?) och finns på http://flickr.com/photos/miyaoka/2607218501/

Creature creator

Mandelbrot

Bilden är skapad (hittad?) av David R. Ingham och finns på http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Mandelbrot_Deep_Re-Twisted.jpg

Gemensamt skapande

Animationen är skapad av fitzbuhnwallow och finns på http://www.youtube.com/watch?v=zrCQ9dUsfqU

Frågor på det?

being able to transform a compliment about a fact you know into a compliment about yourself is another perk