Nya upphovsrättslagen och allofmp3.com

Allofmp3.com är en rysk betaltjänst som erbjuder musiknedladdning. De
tar betalt per megabyte, vilket är en originell och ganska logisk
betalningsmodell för en digital musikbutik — ju bättre ljudkvalité,
desto dyrare. Det intressanta är dock att det är tokbilligt
— 0.02 $ per MB, dvs under 10 cent för en genomsnittligt kodad
låt. Jämför med 99 cent hos ITMS. De kan hålla så låga priser på grund
av ett intressant kryphål i
rysk lagstiftning
, men de har vunnit
en rättegång
, så de har någorlunda torrt på fötterna.

En intressant fråga är om det kommer vara lagligt för svenskar att
ladda ned från allofmp3.com när den nya upphovsrättslagstiftningen
träder i kraft. Jag har läst i propositionen för
lagförslaget, och den ger inga klara svar. Grundregeln är, enligt 2 §,
att någon annan än upphovsrättsinnehavaren inte får göra några kopior
alls. Sen finns det ett undantag i det föreslagna sista stycket 12 §,
som reglerar rätten att göra privata kopior (vilket är det man gör när
man laddar hem en musikfil). Grundregeln är att man inte får göra en
privat kopia av en förlaga som skapats i strid med 2 §:

Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av
ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts
eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §.

Så knäckfrågan är ”Kan förlagorna på allofmp3’s servrar sägas vara
skapade i strid med 2 §?”

Det finns två tänkbara svar på frågan. Det första är ”Nej, svensk lag är
inte tillämplig i Ryssland”. Vill man hårddra det skulle man kunna
hävda att det även i fortsättningen kommer vara tillåtet att ladda ner
musik, så länge som man gör det från utländska servrar – även om andra
länder har bestämmelser som motsvarar 2 § i upphovsrättslagen, så
lyder den föreslagna 12 § just ”[…] i strid med 2 §” — det
står inte ”[…] i strid med 2 § eller motsvarande utländsk
lagstiftning
”.

Det andra är ”Ja, allofmp3 har inte lytt 2 § i svenska
upphovsrättslagen”. Naturligtvis behöver ju inte allofmp3.com
göra det, eftersom de inte lyder under svensk rätt. Förlagan skulle
ändå sägas vara framställd i strid med 2 §, vilket skulle göra det
olagligt för alla som lyder under svensk rätt att kopiera den (enligt
föreslagna 12 §).

En lång diskussion kring begreppet ”lovlig förlaga” finns på s 119 och
framåt i propositionen, men den ger inga klara svar om den här
frågeställningen. Jag undrar om någon tänkte på den internationella
aspekten när lagförslaget skrevs. Jag missade dumt nog ADBJ’s seminarium om
lagändringen
i förra månaden, men enligt uppgift kom en liknande
fråga upp under frågestunden, utan att få ett säkert svar.

För att ytterligare komplicera frågan har upphovsrättslagen både
straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner, som kan uttryckas med
frågorna ”Kan jag få böter eller fängelse för att ladda ner från
allofmp3?” respektive ”Kan jag bli tvungen att betala skadestånd till
upphovsrättsinnehavarna om jag laddar ner från allofmp3?”.

Den första frågan besvaras i 53
§
, och den är oförändrad med det nya lagförslaget. För att något
ska vara otillåtet i straffrättslig synvinkel — för att något ska
vara ett brott — krävs att lagstiftningen är otvetydig. En åklagare
kan inte säga ”jo, men det här är ju TYP samma sak som att ladda hem
från en svensk server”, om gärningen inte stämmer in exakt på
beskrivningen är det inget brott. Och om inte ens de som varit med och
skrivit lagen kan avgöra om gärningen är otillåten kan knappast en
domstol döma till straff.

Den civilrättsliga frågan är något luddigare, eftersom man resonerar
annorlunda inom det området. Framförallt kan det vara OK att göra
analogier med annan lagstiftning när frågan inte klart går att lösa
med den lagstiftning som finns inom det aktuella området. Dock kom,
för några veckor sedan, lagutskottets
betänkande
(PDF) om den nya lagändringen, där man gjort en liten
men för den här frågeställningen viktig ändring — i 54 §, som rör
skadeståndsskyldigheten som uppträder om man bryter mot lagen, har man
ändrat lydelsen som följer:

Ersättningsskyldighet enligt första
eller andra stycket gäller inte den
som i samband med framställning
av exemplar för privat bruk enbart
överträder 12 § fjärde stycket, om
inte denna överträdelse sker uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet.

(min kursivering) Jag tror inte
att någon kan sägas handla grovt oaktsamt genom att ladda från
allofmp3.com så länge som rättsläget är så här odefinerat.

Men som vanligt: Jag är inte en utexaminerad jurist med immaterialrätt
som expertområde. Om du behöver kvalifierad rådgivning, hitta en
sådan. Lita inte på ett enda ord jag säger, jag vet egentligen inte
vad jag pratar om, innehållet i påsen kan ha sjunkit ihop under
transporten, etc etc.