Begreppet ”Rätt till ersättning” i nya upphovsrättslagen

Det var väl ingen som missade att förslaget till ändring i
upphovsrättslagen gick igenom igår? I den efterföljande debatten
verkar fokus ha skiftat från huruvida det ska vara olagligt att ladda
ner musik till hur motiverad den nya ”kassettavgiften” är.

Kassettersättningen, eller som det uttrycks i propositionen, en ”rimlig
kompensation vid kopiering för privat bruk” är avsedd att kompensera
upphovsrättshavare för den privata kopiering som även i
fortsättningen kommer vara laglig (se avsnitt 8.5 i
propositionen). Den är inte avsedd att kompensera olaglig
kopiering. I och med den nya lagen höjs denna ersättning, och den
utökas till att täcka in nya områden.

Den här ändringen känns absurd av tre anledningar:

 • Det är obalanserat att dels kriminalisera handlingar
  (nedladdningsförbudet i 12 §, kopieringsskyddsknäckningsförbudet
  i 52 d §) och samtidigt öka kompensationen för de lagliga
  handlingar som finns kvar.
 • Det är orättvist att en konsument, när han inte utnyttjar sin rätt
  att privatkopiera (som att bränna ner en linuxdist eller backa upp
  sina semesterfoton på DVD) ändå får vara med och finansiera
  ersättningen.
 • Det är otidsenligt, när utvecklingen går mot att privatkopiering i
  allt mindre utsträckning sker med ”anordningar på vilka ljud eller
  rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för
  framställning av exemplar av verk för privat bruk” — min digitala
  musik finns på min datorhårddisk eller på min mobiltelefon, båda
  generella maskiner som inte faller under lagens
  bestämmelser. Paradoxalt använder jag främst DVDR-skivor för att backa
  upp mina egna verk (källkod, foton, heminspelad musik) — dessa får
  jag betala ersättning för.

Man kan ifrågasätta om det överhuvudtaget är motiverat med en
ersättning för den kopiering som sker för privat bruk. Man kan tycka
att rätten till privatkopiering är en rimlig inskränkning i den
exklusiva upphovsrätten som faktiskt inte kräver någon ersättning. Hur
det än må vara med detta har Sverige, i likhet med bestämmelserna om
”skydd för tekniska åtgärder”, inte så mycket val — vi måste ha någon
typ av ersättningsbestämmelser enligt 5.2 b i direktiv 2001/29/EG.

Dock pratas det mycket om hur
absurt stort påslaget kommer bli
, i och med att de nya
bestämmelserna utgår från digital lagringskapacitet. Det är värt att
citera de nya bestämmelserna i 26 l §:

26 l §

Ersättningen enligt 26 k § är

 1. för en anordning för analog upptagning: två och ett halvt öre för
  varje möjlig upptagningsminut,
 2. för anordningar där digital upptagning kan ske upprepade gånger: 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme,
 3. för andra anordningar där digital upptagning kan ske: 0,25 öre per megabyte lagrings-utrymme.

Näringsidkaren har rätt till nedsättning av ersättningsbeloppen enligt
första stycket, om

 1. upphovsmännen på annat sätt kompenseras för framställning av exemplar av sådana verk som avses i 26 k §, eller
 2. ersättningen med hänsyn till omständigheter hänförliga till en
  anordning eller i övrigt förhållandena på marknaden är oskäligt
  hög.

Det är den sista punkten som är intressant. I författningskommentaren
(s 398 i propositionen) motiveras den med bland annat:

Syftet med regeln är bl.a. att åstadkomma att kassettersättningens
storlek anpassas på ett rimligt sätt till priset på olika anordningar,
så att marknadsstörningar eller för stora belastningar i slutledet för
konsumenterna, inte uppstår.

Att en DVD-skiva, som idag går att köpa för 2
kronor och 65 öre
, skulle förses med ett påslag på 343 % känns som
en rätt stor belastning i slutledet för konsumenten. Är inte det
större påslag än på sprit, tillochmed?

Så vem ska bestämma en rimlig nedsättning? Förslagsvis marknadens
aktörer, importörer/tillverkare på ena sidan och de organisationer som
representerar ersättningsberättigare upphovsmän på andra sidan. I viss
utsträckning görs detta redan idag (s 141 i propositionen):

Syftet med regeln bör även vara att hantera andra situationer där
ersättningen blir oskäligt hög. Ett exempel på detta är en situation
där nedsättning redan tillämpas på marknaden. Av tillgänglig
information, bl.a. i den publikation från Copyswede som ingetts som
bilaga till Copyswedes remissvar och i IMI:s remissvar, framgår att
parterna på marknaden redan träffat avtal om nedsättning av
ersättningen för bl.a. CD-R- och CD-RW-skivor. Enligt parternas
uppgifter är grunden för nedsättningen att skivorna används även till
annat än kopiering för privat bruk. Parterna har därför enats om att
sänka ersättningen till 62,5 % av den ersättning som annars skulle ha
utgått.

De importörer och tillverkare som vill hålla låga priser kommer därmed
ha ett incitament att vara tuffa i förhandlingarna med
upphovsmänsrepresentanterna. Jens of Sweden kommer säkerligen stå
främst på barrikaderna
(PDF), tillexempel.

Om importörer och insamlingsorganisationer inte kan komma överens om
vad som ska gälla för framtida superlagringsmedier kan domstol komma
att avgöra vad som är en skälig nedsättning (s 398 i propositionen).

I värsta fall får hugade spekulanter privatimportera inspelningsbart
media från något ställe med mindre drakoniska bestämmelser —
bestämmelserna om ersättning i 26 k § gäller bara näringsidkare som
tillverkar eller importerar media.