Piratpartiet och åtalsimmuniteten

Dagens mest spännande utspel står Piratpartiet för när de utfäster sig att driva The Pirate Bay inifrån riksdagen om de kommer in i densamma. Det väcker många frågor (där den kanske viktigaste är hur de ska få OK från IT-avdelningen), men eftersom de i debattartikeln menar att de kommer vara immuna mot eventuella åtal:

Där [i regeringsformen] står att riksdagsledamöter inte kan stämmas eller åtalas för någonting som görs som en del av det politiska uppdraget.

I praktiken total immunitet för allt politiskt som görs på arbetsplatsen.

Jag tror att de drastiskt har överskattat omfånget av RF 4:8, som reglerar denna immunitet (min fetstil):

8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Så om TPB-driftandet anses vara en gärning under utövandet av uppdraget behöver riksdagen stå nästan enig mot handlandet. Om PP kommer in och får den vågmästarposition de eftersträvar verkar det osannolikt (men kanske inte fullständigt otänkbart).

Är det inte under utövandet av uppdraget så krävs för att någon ska häktas att han/hon exempelvis erkänner brottet. Det verkar mycket sannolikt att det ska ske (erkänner handlingen, inte nödvändigtvis att det är ett brott).

Så frågan om åtalsimmunitet står och väger på om drift av TPB kan anses vara under utövande av uppdraget. Enligt förarbetena ska detta begrepp tolkas snävt och är begränsat till sådant som sker i riksdagens kammare, utskott, valberedning, krigsdelegation, riksdagsstyrelse eller utrikesnämd. I de två fall jag känner till där frågan varit uppe (1993/94:KU49 respektive 1999/2000:KU21) fann konstitutionsutskottet (som gör dessa bedömningar, såvida talmannen inte direkt avvisar frågan om åtalsmedgivande) att handlingarna hade utförts under utövandet.

Om PP skulle komma in verkar det alltså svårt att få immunitet för dess riksdagsledamöter om de uppfyller sitt vallöfte. Som utspel betraktat har det väckt viss uppmärksamhet, men jag undrar om man övertygar några andra än de redan frälsta. Den starka position man har som tillskyndare av rättsstatliga principer riskeras att urholkas. Även om jag inte är piratpartist så tycker jag en sådan utveckling vore synd.